Quy hoạch tổng thể đảo Tuần Châu - TuanChau Group


Quy hoạch tổng thể đảo Tuần Châu

Quy hoạch tổng thể đảo Tuần Châu được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ 1/2000 bằng Quyết định số 924 ngày 05/05/2015.