QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”

Thứ ba - 10/11/2015 07:49

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NINH

Số:  3147 /QĐ-UBND

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20  tháng  10  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”

 

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 

           Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND  ngày  26/11/2003;

          Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ - CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ, nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

          Căn cứ Kế hoạch số 1906/KH - UBND ngày 13/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ - CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 3642/KH - UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020;

          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc ứng xử “ Nụ cười Hạ Long”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- CT, các PCT (báo cáo);

-  TTTU, HĐND tỉnh (báo cáo)

- CT, Các PCT (báo cáo)

- Như Điều 2 (thực hiện);

- Ban TG Tỉnh Ủy;

- Ban VHXH HĐND Tỉnh;

- Các Tổ chức đoàn thể, chính trị,
  Xã hội ( phối hợp);

- Báo QN, Đài PTTH Tỉnh,

  Công TTĐT tỉnh ( đưa tin);

- V0,V1, DL1-2, TH1;

- Lưu: VT, DL1        LN.20 - QĐ15.12

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

      Vũ Thị Thu Thủy

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH QUẢNG NINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ “ NỤ CƯỜI HẠ LONG”

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  3147 /QĐ-UBND

 Ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

Chương I
QUY TẮC CHUNG

         

Điều 1. Khái niệm

          Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là những quy định chuẩn mực định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán Việt Nam và địa phương cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, người dân và khách du lịch khi tham gia các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          Điều 2. Mục đích

          1. Bộ quy tắc này đưa ra những chuẩn mực cơ bản để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử trong hoạt động du lịch, dịch vụ nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan đến hoạt động du lịch, đội ngũ lao động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch, góp phần tạo ấn tượng đẹp với du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh.

          2. Nâng cao nhận thức của người dân Quảng Ninh và du khách đến thăm quan tại Quảng Ninh về văn minh du lịch, từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, dịch vụ nhất là khi đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng trong và ngoài nước.

          3. Cung cấp cho khách du lịch những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến và tuyên truyền, khuyến cáo những hành vị không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

          Điều 3. Đối tượng áp dụng

          1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          2. Người dân tỉnh Quảng Ninh.

          3. Khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, lưu trú tại tỉnh Quảng Ninh.

          Điều 4. Phạm vi điều chỉnh

          Bộ Quy tắc này quy định về chuẩn mực ứng xử của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan đến du lịch, người dân và khách du lịch khi tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Chương II
NỘI DUNG ỨNG XỬ

 

Điều 5. Nguyên tắc chung

          Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trong hoạt động du lịch quy định những hành vi phổ biến cần thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng áp dụng trên cơ sở các nguyên tắc:

          1. Yêu cầu tác phong, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự nơi công cộng.

          2. Tôn trọng sự riêng tư và quyền lợi của người khác.

          3. Giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

          4. Hiểu biết văn hóa, tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán địa phương.

          Điều 6. Những quy tắc ứng xử chung

          1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

          2. Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tâp quán địa phương.

          3. Tuân thủ các quy định, các bảng chỉ dẫn và biển cảnh báo và biển cấm tại từng điểm tham quan và nơi công cộng.

          4. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích văn hóa và các công trình kiến trúc lịch sử.

          5. Có ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

          6. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự.

          7. Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự.

          8. Có đạo đức nghề nghiệp.

          Điều 7. Quy tắc ứng xử của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

1. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

2. Quy tắc ứng xử của doanh nghiệp du lịch.

3. Quy tắc ứng xử của nhân dân và cộng đồng địa phương. 

4. Quy tắc ứng xử của khách du lịch khi đến tham quan Quảng Ninh.

( Nội dung chi tiết của các Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” được ban hành tại phụ lục kèm theo).

Chương III
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, ĐÁNH GIÁ CÁC HÀNH VI

 

          Điều 8. Khẩu hiện tuyên truyền

          Các khẩu hiệu dưới đây được thống nhất sử dụng để tuyên truyền, tùy theo địa điểm và mục đích tuyên truyền, các đơn vị chọn triển khai tuyên truyền cổ động trực quan các khẩu hiệu sau:

          1. Giao tiếp, ứng xử văn minh là tôn trọng bản thân và mọi người.

          2. Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng.

          3. Xếp hàng là văn minh.

          4. Bỏ rác đúng nơi quy định.

          5. Nói lời hay, cử chỉ đẹp.

          6. Nói không với đeo bám, chèo kéo khách du lịch.

          7. Giữ gìn và bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử là trách nhiệm của mỗi người dân và du khách.

          8. Hãy hành động để xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh - sạch - đẹp - văn minh.

          9. Ứng xử đúng mực, thái độ thân thiện, tinh thần tận tụy.

          10. Mỗi người dân Quảng Ninh là một hướng dẫn viên du lịch.

          11. Xây dựng Quảng Ninh là nơi cần đến và nơi đáng sống.

Điều 9.  Nhận xét, đánh giá các hành vi ứng xử

1. Những chuẩn mực cơ bản được đề cập trong bộ quy tắc này là căn cứ để đánh giá, nhận xét về các hành vi ứng xử của khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cư địa phương, cán bộ công chức có liên quan đến hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

          2. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức đánh giá, nhận xét, bình chọn việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” của các tổ chức, cá nhân. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân làm tốt, phê phán các tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh.

         

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện

1.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

1.1. Chủ trì tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Bộ Quy tắc trên địa bàn tỉnh.

1.2. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và các bước công việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc.

1.3. Thực hiện hình ảnh hóa các nội dung tại phụ lục của Bộ Quy tắc dưới hình thức tập gấp, áp phích, cẩm nang du lịch… để triển khai tuyên truyền.

1.4. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc qua nhiều hình thức: mạng xã hội, phim, ảnh, các hoạt động văn hóa…, đảm bảo phù hợp với thực tế và loại hình.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, triển khai và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Bộ Quy tắc. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan truyền thông, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nội dung, tình hình và kết quả tổ chức thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh, Báo Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh, phê phán các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Điều 11. Thực hiện Bộ Quy tắc

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Bộ Quy tắc này trong toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị.

2. Người dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện Bộ Quy tắc để từng bước hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh trong cuộc sống và hoạt động du lịch, qua đó nâng cao hình ảnh tốt đẹp của con người Quảng Ninh khi di du lịch hoặc tham gia các hoạt động ở nơi công cộng trong và ngoài nước.

3. Khách du lịch trong và ngoài nước thực hiện Bộ Quy tắc để điều chỉnh những hành vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến Quảng Ninh.

Điều 12. Điều chỉnh, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có những nội dung chưa phù hợp thực tế, đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Thị Thu Thủy

 

 

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID

Thăm dò ý kiến

Bạn ở khu vực nào

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 11
 
  •   Hôm nay 984
  •   Tháng hiện tại 34,369
  •   Tổng truy cập 3,863,088